6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ZİYARETÇİ
İÇİN AYDINLATMA METNİ
Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı
MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel
verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat
kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.
MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin İşlenmesi
Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma
Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma
yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile
ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel
Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.
Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Çıldır Mah. 167. Sokak No:3 48700 Marmaris / Türkiye
(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya Ahu Hastanesi” olarak anılacaktır
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, sosyal
medya mecraları, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan kamera çekimi vasıtasıyla
ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma
ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de
fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
Kişisel verileriniz, İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar
doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması
veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “ç, e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet
verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde
işlenmektedir.
Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;
Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
(Ad, Soyad)

Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf, ses kaydı,
kamera kaydı).
Dijital İz Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur
(Log).
Görüntü Kayıt Verisi: Kişiye ait bulunduğu alanlarda ki güvenlik kamera kaydı verileri (Kamera kaydı,
fotoğraf kaydı).
Toplanan kişisel verileriniz;
 Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek veya tüzel
üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin
temini,
 Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve
birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici
gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca
yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dâhilinde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her
türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda
belirtilen amaçlar doğrultusunda;
-İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve kuruluşlar;
-Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız,
-iş ortakları;
ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş
birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere, KVK
Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve
Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan
veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine
ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan
amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri

uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin
saklama süresi aşağıda belirtilmektedir;
Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve
Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan
veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine
ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan
amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanunu süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının
teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından
ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine
ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle
iletişime geçebilirsiniz.
İlgili kişinin Haklarını
İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Çıldır Mah. 167. Sokak No:3
48700 Marmaris / Türkiye” adresine yazılı olarak veya info@ahuhastanesi.com e-posta adresine
elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı
düzenleme Ahu Hastanesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ‘nde yapılmıştır