6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ İÇİN AYDINLATMA METNİ
Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı
MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel
verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal
mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve
yöntemlerle işlemekteyiz.
MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin İşlenmesi
Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun
Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel
verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere
ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan
haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel
Verileriniz”i de kapsamaktadır.
Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Çıldır Mah. 167. Sokak No:3 48700 Marmaris / Türkiye
(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya Ahu Hastanesi” olarak anılacaktır.)
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri,
internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz
devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki
ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda
ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5.
maddenin 2.fıkrası uyarınca “a,c,ç,e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir
hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun
bir şekilde işlenmektedir.
Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, yerleşim yeri
adresi, e- posta).
Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN
doğum yeri, ıslak imza, e- imza, imza fotokopisi/taraması)
Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no,
Fiziksel Mekan Güvenliği: Kişiye ait bulunduğu alanlardaki güvenlik kamera kaydı verileridir
(Kamera kaydı).
Hukuki İşlem Verisi: Bu veri kategorisi adli makamlarla tüketici hakem heyetleri ile ilgili
yazışmalarda yer alan bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Müşteri İşlem Verisi: Ürün veya hizmet alan kişinin işlemlerini gerçekleştirirken kullanılması
gereken bilgileri ifade etmektedir. (Fatura ve Fiş Bilgileri, Banka Dekont Bilgileri, Kredi Kart
Slipleri)
Ayrıca Ahu Hastanesi olarak çevrimiçi platformlarımızdan, internet sitemizden e-alışveriş
yapılması durumunda aşağıda yer alan kişisel verileriniz de toplanacaktır.
İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu
veri grubudur. (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, çerez bilgileri)
Pazarlama Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu
pazarlama ve satış amaçlı kullanılan veri grubudur. (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi gezinme
bilgileri, pazarlamaya yönelik çerez bilgileri,)
Toplanan kişisel verileriniz;
 Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar,
ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Firmamız ve/veya firmamıza bağlı merkez ve
birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş
birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya
tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari
güvenliklerinin temini,
 Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve
birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin
sağlanması,
 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,213 sayılı Vergi
Usul Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim
ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Arşiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve
düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

 Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge
taleplerinin yerine getirilmesi,
 Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım
şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki
ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve
hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin
özelleştirmelerde bulunmak,
 Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi
yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları
üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının
yapılması,
 Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin
alınması
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her
türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda
belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;
-İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar,
-Özel sigorta şirketleri ve bankalar,
-Hukuki işlerinin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,
-Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler,
-Doğrudan dolaylı yurtiçi hissedarlarımız,
-Bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve firma şubelerimiz,
-Danışmanlar,
-İş ortakları,
-Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet
verdiğimiz, iş birliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara
KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan
şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.
Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;
Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal
mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir.
Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler
esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde
açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanunu süreler, firma uygulamaları ve
ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte,
sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin
hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İlgili kişinin Haklarını
İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Çıldır Mah. 167. Sokak No:3
48700 Marmaris / Türkiye adresine yazılı olarak veya info@ahuhastanesi.com e-posta adresine
elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı
düzenleme Ahu Hastanesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ‘nde yapılmıştır