6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MARMARİS
SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ PERSONELLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ
Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı
MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin
korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve
“veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.
MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında
Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma
Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma
yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile
ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel
Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.
Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Çıldır Mah. 167. Sokak No:3 48700 Marmaris / Türkiye (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında
“Firma veya Ahu Hastanesi” olarak anılacaktır.)
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, sosyal
medya mecraları, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi
vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel
verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve
hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar
doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması
veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c, ç, e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve
İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2.
fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda
öngörülen hallerde işlenecektir.
Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme
Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası
kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla toplanacaktır.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet
verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde
işlenmektedir.
Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;
Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
(Ad, Soyad, Doğum Tarihi / Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / TC Kimlik, Cinsiyet, Sürücü Ehliyet
Numarası, Vesikalık Fotoğraf, Doğum Yeri, Yaşı, Ehliyet, SGK Sicil No, Uyruk, Fotoğraf)
İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.
(Telefon numarası, Mail adresi, Yerleşim Yeri Adresi)
Özlük: Bu veri kategorisi personel özlük dosyasında yer alan veri türlerini ifade etmektedir.
(SGK İşe Giriş Bildirgesi, Meslek yeterlilik belgesi, Bordro Bilgileri, Özgeçmiş)
Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri,
Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.
(Görüntü kayıt, Kameralar)
İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola
bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.
(Güvenlik anahtarları, Şifre, Kullanıcı adları, Log kayıtları, IP Adresleri)
Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
(Banka Hesap No, IBAN Bilgisi)
Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
(Çalıştığı Kurum Bilgileri, Meslek Odası Sicili, Kurs – Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi,
Diploma Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi)
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.
(Fotoğraf ve Kamera Kaydı)
Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
(Kan Grubu, Medikal Geçmiş, Konsültasyon Raporu, Uygulanan Tedavi Yöntemi, Hastalık Türü, İlaç
Bilgisi, Tıbbi Değerler, Tahlil – Tetkik Sonuçları, Muayene Bilgisi )
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Bu veri kategorisi Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler,
Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
(Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, adli sicil kaydı)
Toplanan kişisel verileriniz;
 Firma ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar,
ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları) Firmamız veya Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin
ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz
tarafından yapılabilmesi,

 Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya
tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı
güvenliklerinin temini,
 Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve
birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden
doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda
gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 Çalışanlar için Sivil Toplum ve Sosyal Aktivitelerin yürütülebilmesi,
 Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine
getirilmesi,
 Firmamızın tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının
yapılması,
 Tüm çalışanların eğitilmesi ve kariyer gelişimi,
 Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
 Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde
sunulan teklif, promosyon, muafiyet, hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin
alınması,
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dâhilinde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik
ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda;
· İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar
· Özel sigorta şirketleri, bankalar,
· Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları
· Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız
· Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz