6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AHU HASTANESİ İNTERNET
SİTESİ İÇİN AYDINLATMA METNİ
Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı
Marmaris Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir
almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu”
sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.
Marmaris Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni,
KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi
uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu
verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve
KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme
amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel
Nitelikli Kişisel Verileriniz”i de kapsamaktadır.
Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: Marmaris Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Adres: Çıldır Mah. 167. Sokak No:3 48700 Marmaris / Türkiye
(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya Ahu Hastanesi” olarak anılacaktır.)
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet
sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya
da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe
oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında
tutulabilecektir.
İşlenen “Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698
sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.
fıkrası uyarınca “ç, e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet
verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde
işlenmektedir.
Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:
İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e-posta, IP adresi).
Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN, anne adı, baba
adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, kimlik fotokopisi, vergi no, SGK no, uyruk verisi, çalışan kartı).
İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri
grubudur (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri).
Sitemizde yayınlanan açık pozisyonlar için iş başvuru formu yer almakta olup çalışan adaylarından
iletişim verisi, kimlik verisi, mesleki deneyim verisi, eğitim verisi ile askerlik ve aile bilgisi içeren diğer
veriler toplanmaktadır. Bu kapsamda detaylı bilgiye çalışan adayları için hazırlanan aydınlatma
metninden ulaşabilirsiniz.
Toplanan kişisel verileriniz;
 Firma ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler,
tedarikçiler, iş ortakları vb.) Firmamız ve Firmamıza bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve
hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından
yapılabilmesi,
 İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici
gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca
yapılacak denetleme ve düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 Yargı organlarının ve idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline
ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel
bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin
memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet
ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle
irtibata geçebilmek,
 Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dâhilinde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik
ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda;
-İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar,
-Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,
-Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler,
-Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız,
-Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar,
-Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz,
-Danışmanlar,
-İş ortakları,
-Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz,
iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlara
KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan
şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.
Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve
Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan
veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine
ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan
amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri
uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin
saklama süresi aşağıda belirtilmektedir:
İlgili kişinin Haklarını
İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Çıldır Mah. 167. Sokak No:3
48700 Marmaris / Türkiye” adresine yazılı olarak veya info@ahuhastanesi.com e-posta adresine
elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı
düzenleme Ahu Hastanesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ‘nde yapılmıştır